Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat

„NYERJ EGY MYSTERY DATES JÁTÉKOT” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „NYERJ EGY MYSTERY DATES JÁTÉKOT” elnevezésű nyereményjáték (” Játék”) szervezője az Szőke Ildikó e.v. (székhely: 5000 Szolnok, Várkonyi tér 20.) (” Szervező és Lebonyolító”).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag az Európai Unió tagállamok 18. életévét betöltött cselekvőképes állampolgárai, valamint ezen állampolgárokkal egy tekintet alá eső cselekvőképes hozzátartozók és/vagy családtagok (” Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

• a https://www.facebook.com/profile.php?id=100089117020744 és https://www.instagram.com/mysterydates_/

domain alatti weboldalakon (a továbbiakban:” Facebook” vagy” Instagram”) található „MysteryDates” és „mysterydates_” elnevezésű rajongói oldalon (” Rajongói oldal”) elérhető „NYERJ EGY MYSTERY DATES JÁTÉKOT” poszthoz (” Poszt”) hozzászólást tesznek, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják a Facebook és Instagram oldalon megadott adatait, és játszanak a Posztból elérhető játékkal, továbbá

• a hozzászólásukkal elfogadják a jelen játékszabályzatban (” Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

(a továbbiakban együtt:” Pályázat”)

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult. A Játék nyelve: magyar.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook és Instagram profil megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook és Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook és Instagram profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook és Instagram profillal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook és Instagram profillal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2024.01.17 - 2024.01.24.-ig tart a weboldalakon.

A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

A játékosnak egy randi élményét meg kell osztania a nyereményjáték poszt kommentszekciójában. Ezután gyűjtenie kell a saját kommentjére a lájkokat. A legtöbb lájkot gyűjtő komment lesz a nyertes.

3.

3.1 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2024.01.24. napján 23 óra 59 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül a legtöbb lájkot gyűjtő komment lesz a nyertes.. A nyertes Játékosok 1 db a webshopról szabadon választható játékot nyer meg. 

3.2 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

3.3 Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, 2024.01.25.-én legkésőbb 20 óra 00 percig a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

4.

NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1 A Játékban a webshopunkból szabadon választhat a nyertes 1 db játékot.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

4.3 Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Weboldalakon a Poszt alatt hozzászólásként (” Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az mysterydates2023@gmail.com e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény elküldésének részleteit egyeztethessék. A nyertes Játékos a mysterydates2023@gmail.com e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni a kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím), valamint a Lebonyolító által a kézbesítéshez kért egyéb adatokat, továbbá külföldre történő kézbesítés esetén átutalni a Lebonyolító által megadott számlaszámra a külföldi postai kézbesítés várható költségeit. . Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, azaz a nyeremény nem kerül a nyertes Játékos részére elküldésre.

4.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook és Instagram profilja az

4.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

4.5 A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Lebonyolító postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és nem biztosítja a Nyeremény személyes átvételének lehetőségét.

4.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGVISELÉS A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Szervező viseli a Nyereménynek Magyarország területén belüli, kétszeri postai kézbesítését. Szervező nem vállalja a Nyeremény külföldre történő küldésének költségét. Amennyiben a Nyertes Magyarországon kézbesítési címmel nem rendelkezik, a Nyeremény kizárólag abban az esetben kerül részére elküldésre, ha előlegezi a külföldre történő továbbítás várható költségeit.

6. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

6.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

1. 6.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

2. 6.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

3. 6.1.3 Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, valamint hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, továbbá térbeli és időbeli korlátozás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

4. 6.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

2. 6.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 5000 Szolnok, Várkonyi István tér 20. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott adatok kezelője a Szervező és Lebonyolító, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Szőke Ildikó e.v.. végzi, mint adatfeldolgozó. Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van. 6.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. 7.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

2. 7.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereménye a jelen Játékszabályzat szerint nem kerül kézbesítésre, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

3. 7.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

4. 7.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook és Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5. 7.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6. 7.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7. 7.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook és Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz és Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook és Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8. 7.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2024.01.17.

Szőke Ildikó e.v

Szervezo